Schoolstraat 27, Wassenaar • T 070 5 123 123

Belastingplan 2019. Wat is er gewijzigd?

 

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. Het plan ligt nu nog ter goedkeuring voor aan de Eerste Kamer. Wat staat daar nu allemaal in en welke voorgenomen maatregelen zijn van de baan? In deze blog gaan we daar kort op in.

Geen rente over erfbelasting voor sterfgevallen vanaf 2019 bij tijdige aangifte

Je bent als erfgenaam geen rente meer verschuldigd over de door jou te betalen erfbelasting als

  • er binnen acht maanden na overlijden om een voorlopige aanslag is verzocht of
  • er aangifte is gedaan en de aanslag wordt vastgesteld.

Beperking aansprakelijkheid erfgenaam voor belastingschulden uitgebreid

Als erfgenaam erf je niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. De aansprakelijkheid voor belastingschulden van de erflater is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat je erft. Als de erflater nu voor het overlijden zijn fortuin aan zijn aanstaande erfgenamen wegschenkt, is er van de erfenis natuurlijk niet veel meer over. Om te voorkomen dat de belastingdienst dan achter het net vist, wordt de aansprakelijkheid van de erfgenaam uitgebreid met het bedrag dat hij of zij aan schenkingen van de erflater heeft ontvangen binnen 180 dagen voor zijn overlijden. Eventuele schulden kunnen dan worden vereffend met de ontvangen erfenis.

Aanpassing tarief overdrachtsbelasting voor starters en beleggers van de baan

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt nu 2%. Het idee om de woningmarkt voor starters toegankelijker en voor beleggers minder toegankelijk te maken, is gesneuveld. De bedoeling was om het tarief voor starters te verlagen naar 0% en voor beleggers te verhogen naar 10%.

Tarief inkomstenbelasting box 2 (Inkomsten uit aanmerkelijk belang)

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang (AB) belast. Denk daarbij aan door jou ontvangen dividenden of winsten uit de verkoop van aandelen. Je hebt een aanmerkelijk belang als je 5% of meer aandelen in een NV of BV bezit. Het belastingtarief in box 2 bedraagt nu 25%, maar gaat gefaseerd omhoog. In 2020 zal dat 26,25% en in 2021 26,9% zijn.

Dwangbelasting voor DGA’s voor geldschuld of rekening-courantverhouding

Door geld te lenen van je BV kun je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) de uitkering van winst uitstellen of achterwege laten. Zo voorkom je belastingheffing in Box 2. Voor zover de schuld uit geldlening aan of de rekening-courantverhouding met je BV meer dan € 500.000 bedraagt, wordt het meerdere vanaf 1 januari 2022 belast als winst uit aanmerkelijk belang.

Géén afschaffing dividendbelasting

De afschaffing van de dividendbelasting is voorlopig van de baan. Afschaffing zou leiden tot versteviging van de Nederlandse concurrentiepositie en bijdragen aan het vestigingsklimaat voor (buitenlandse) multinationals. Het bedrag dat de overheid zou mislopen als gevolg van de afschaffing zal worden gebruikt voor lastenverlichting ten behoeve van het bedrijfsleven.

Stapsgewijze verlaging tarief voor de vennootschapsbelasting

In verband met de hierboven genoemde lastenverlichting voor het bedrijfsleven zal het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs worden verlaagd. Bij een winst kleiner of gelijk aan € 200.000 geldt het verlaagde vennootschapsbelastingtarief. Het tarief was 20%, is nu – in 2019 – 19% en zal in 2020 16,5% en in 2021 15% bedragen. Het normale tarief voor de vennootschapsbelasting is nu – in 2019 – 25%. In 2020 zal dat 22,55% zijn en in 2021 uiteindelijk 20,5%.

KOR voor de btw per 1 januari 2020 ook voor BV’s en andere rechtspersonen

De kleine ondernemersregeling (KOR) voor de btw zal vanaf 1 januari 2020 ook gelden voor BV’s en andere rechtspersonen. Als je minder dan € 20.000 omzet, kun je voor een vrijstelling van de btw opteren. Je brengt de btw in rekening, maar draagt de btw niet af. Op deze manier worden je administratieve lasten verlicht.

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Het lage btw-tarief van 6% is per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. Het lage btw-tarief geldt bijv. voor levensmiddelen, geneesmiddelen, kappersbezoek, theater-/museum- en concertbezoek, alsook voor openbaar vervoer. Voor boeken is een overgangsmaatregel getroffen.

Vragen?

Mochten er na het lezen van deze blog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op!